เกี่ยวกับอีสานทูเดย์

full_ESARN TODAY 16 8 2014_540

เว็บไซต์อีสานทูเดย์ (www.esarntoday.com) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2551 (2008-01-06) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้คนในภาคอีสานเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอีสานในทุกด้าน ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นรากเหง้าของอีสาน นอกจากนี้ยังมีข่าวสารที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเจริญต่างๆที่อาจทำให้วิถีชีวิตของชาวอีสานเปลี่ยนไป

ตราสัญลักษณ์(โลโก้)และความหมาย  โลโก้มี 2 แบบ เพื่อใช้ในโอกาสที่ต่างกัน
โดยโลโก้ทางการออกแบบตามแนวคิดในการให้บริการของเว็บไซต์ คือมีโครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่นำมาจากลักษณะของผ้าขิตอีสาน
ลายผ้าด้านล่าง สื่อถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับอดีตรากเหง้าที่แน่นหนาและฝังลึกมายาวนาน บนความศิวิไลย์ของวัฒนธรรม
ลายผ้าด้านบน สื่อถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันและการปรับตัวในอนาคต
ซึ่งยอดแหลม 7 ยอด หมายถึงข้อมูลข่าวสารในรอบ 7 วัน(สัปดาห์) ที่มีความเฉียบคมของข่าวสาร โดยมีความมุ่งมั่นในการทำงานกระจายข่าวสารออกไปรอบทิศทาง
สีน้ำเงินกับแดง เป็นสีของอาเซียน
สีเขียว สื่อถึงความเจริญ ความมีชีวิตอยู่น ณ ปัจจุบัน
สีขาว สื่อถึง ความ บริสุทธฺ์ของข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของ esarntoday.com ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของอีสานทูเดย์ ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยอีสานทูเดย์ ขอเรียนว่า ปัจจุบันเราด้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของอีสานทูเดย์ โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีสานทูเดย์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอีสานทูเดย์ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ทางเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกร้อง (Disclaimer Policy)

ข้อมูลที่อีสานทูเดย์ ได้รับจากท่าน อีสานทูเดย์ จะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ ของอีสานทูเดย์ มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น อีสานทูเดย์จึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

อีสานทูเดย์ขอเรียนว่า เราไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของอีสานทูเดย์ เราขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยอีสานทูเดย์ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างอีสานทูเดย์ เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

 

ESARN TODAY 2 16 8 2014-500

ติดต่อเว็บไซต์
ได้ที่ Facebook messenger 
[ คลิกที่นี่ ]
E-mail: esarntoday[@]gmail.com

2947 Total Views 2 Views Today